AKTUALNE I WAŻNE INFORMACJE

ZEBRANIE 05.02.2023R. GODZ.10-TA

 1. Składki członkowskie
 2. Składki członkowskie na 2023 rok, zgodnie z Uchwałą Zarządu PgZP poszerzonego o Prezesów Kół z dnia 24. 06. 2022 r., uległy zmianie i wynoszą odpowiednio:

Składka członkowska – 50,00 zł od osoby

Składka ulowa – 2,00 zł od rodziny pszczelej.

Składki członkowskie należy wpłacać w Kole do dnia 25.04. 2023 r.

 Wszelkie zmiany dotyczące ilości rodzin pszczelich pszczelarze powinni wykazać w kołach do dnia 30. 09. 2023 r.

 Również do dnia 30. 09. 2023 r. możliwe jest przyjmowanie do kół nowych członków.

 1. Ubezpieczenie OC

Do biura PgZP wpłynęła z Polskiego Związku Pszczelarskiego oferta ubezpieczenia OC od użądleń. Suma ubezpieczenia wynosi 20 000,00 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy i 40 000,00 zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa w porównaniu do zeszłego roku wzrosła i wynosi obecnie 7,00 zł (słownie: siedem zł 00/100) od jednej pasieki, przy czym za jedną pasiekę przyjmuje się pasiekę liczącą do 50 rodzin pszczelich. Jeśli na jednym pasieczysku znajduje się więcej rodzin, to każde kolejne rozpoczęte 50 rodzin traktowane jest jako kolejna pasieka. Ponadto rodziny pszczele znajdujące się na różnych pasieczyskach traktowane są jako oddzielne pasieki, mimo, że liczba rodzin na każdym z nich może być niewielka. Ponadto istnieje możliwość ubezpieczenia produktu. Składka w bieżącym roku wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście zł 00/100) niezależnie od ilości posiadanych rodzin pszczelich.

Wpłat należy dokonywać w Kole. Wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do 15. 03. 2023 r.
Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej PgZP w Tarnowie pod adresem www.pgzptarnow.pl

 1. Interwencje w sektorze pszczelarskim

Do dnia dzisiejszego nie są niestety znane szczegółowe zasady realizacji projektów wsparcia pszczelarstwa w 2023 roku. Informacje płynące z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dalekie są od rozstrzygnięcia wielu istotnych zagadnień. Wiele z omówionych poniżej kwestii ma na dzień dzisiejszy charakter projektów i planów. Mimo to, biorąc pod uwagę upływający czas, Zarząd PgZP podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektów na 2023 rok.

Wśród planowanych od 2023 roku zmian, jest obowiązek posiadania przez pszczelarzy biorących udział w którymkolwiek z projektów numeru EP z ewidencji producentów prowadzonego przez ARiMR. Osoby, które kiedykolwiek korzystały ze wsparcia ARiMR czy w formie dopłaty do rodzin pszczelich przezimowanych, czy też jakiejkolwiek innej, już taki numer posiadają. Pszczelarze, którzy nie posiadają numeru EP powinni złożyć wniosek o jego wydanie do Biura Powiatowego ARiMR właściwego na miejsce zamieszkania.

Zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi, by wszystkie podane przez pszczelarzy statystyki były identyczne / Powiatowy lek.Wet., PgZP oraz ARiMR/

Planowany termin uruchomienia naboru to 1 kwietnia 2023 r. Prawdopodobnie nabór prowadzony będzie do 15 kwietnia. W bieżącym roku mają być prowadzone tylko trzy projekty: zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup pszczół, zakup leków do zwalczania warrozy. Zadania, które dotychczas wykonywał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekierowane zostaną bezpośrednio do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z faktem, że prawdopodobnie tegoroczne projekty będą musiały zawierać szczegółowe informacje na temat planowanych zakupów proszę o przygotowanie dokładnych zapotrzebowań. Obecnie PgZP nie wie jakimi środkami będzie dysponował, nie jest też jasne kiedy taką wiedzę poweźmie

    Wszystkie zamówienia oraz wpłaty na leki do zwalczania warrozy oraz pszczoły proszę dostarczyć w Kole  w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2023 r. Wpłat można dokonywać w formie gotówkowej lub za pomocą przelewu na rachunek bankowy /T.Turlej/

 1. Zakup sprzętu pszczelarskiego

W realizacji tego projektu planowane są daleko idące zmiany. Najważniejszą z nich jest możliwość uczestnictwa w projekcie zarówno za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej jak i indywidualnie – bezpośrednio w ARiMR. Należy jednak mieć na uwadze, że ARiMR dokona weryfikacji podwójnego finansowania, dlatego pszczelarze powinni zdecydować się tylko na jedną formę korzystania z projektu. Warunkiem uczestnictwa ma być, podobnie jak dotychczas, posiadanie co najmniej 10 rodzin pszczelich wpisanych do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii, zarejestrowanie „rolniczego handlu detalicznego” bądź „sprzedaży bezpośredniej”, oraz dodatkowo posiadanie numeru EP. W ramach realizacji projektu będzie prawdopodobnie można dokonać zakupu:

 • Miodarek
 • Odstojników
 • Dekrystalizatorów
 • Stołów do odsklepiania plastrów
 • Suszarek do suszenia obnóży pyłkowych
 • Topiarek do wosku
 • Urządzeń do kremowania miodu
 • Refraktometrów
 • Wózków ręcznych do transportu uli
 • Wialni do pyłku
 • Uli lub ich elementów
 • Krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych
 • Urządzeń do omiatania pszczół
 • Poławiaczy pyłku
 • Sprzętu do pozyskiwania pierzgi
 • Wag pasiecznych
 • Pakietów ramek ulowych – jeden pakiet to 100 sztuk ramek dowolnego typu
 • Kamer cyfrowych – wartość refundacji do 300 zł za sztukę.

Wysokość refundacji nie może przekroczyć 60% wartości netto zakupionego sprzętu oraz nie więcej niż 100 zł na każdą posiadaną rodzinę pszczelą oraz nie więcej niż 15 000 zł. Należy jednak zauważyć, że wprowadzona ma zostać bardzo istotna zmiana polegająca na promowaniu młodych pszczelarzy do 40 roku życia. Oznacza to, że otrzymają oni pomoc w maksymalnej możliwej kwocie. Pozostali pszczelarze będą mogli skorzystać z projektu, ale wysokość otrzymanej refundacji zależna będzie od ilości i wartości złożonych wniosków. Nie wiadomo również kiedy pszczelarz po 40 roku życia uzyska informację o ostatecznej wysokości refundacji – przed czy po zakupie.
Proszę, aby pszczelarze zainteresowani udziałem w projekcie szczegółowo uzupełnili fragment karty zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski. Zamówienia niekompletne nie będą uwzględniane w realizacji projektu.

 • Zakup leków do zwalczania warrozy

Projekt realizowany podobnie jak dotychczas. Warunkiem udziału jest posiadanie zarejestrowanej u Powiatowego Lekarza Weterynarii pasieki. Ilość zakupionych leków nie powinna przekraczać ilości odpowiedniej dla pasieki zgodnie ze stanem na 30 września 2022 o więcej niż 100%. Refundacja wynosić będzie nie więcej niż 90% wartości netto zakupionych leków. Ostateczne ceny leków nie są jeszcze znane, niemniej jednak w karcie zapotrzebowania przyjęto prognozowane na 2023 rok ceny, które wynoszą – jak w załączonej poniżej tabeli

W przypadku gdyby końcowa cena leku była inna niż podana obecnie , wszystkie różnice zostaną rozliczone wraz w wypłatą refundacji.

Wraz z zamówieniem na leki proszę dokonać wpłaty na obsługę weterynaryjną /3,00 zł/. Opłata taka nie będzie już naliczana przy wypłacie refundacji.  Wpłaty w Kole w nieprzekraczalnym terminie 12 marca 2023r.

 • Zakup pszczół

W ramach realizacji projektu możliwy będzie zakup:

 • Matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi lub rejestry z pasiek hodowlanych będących pod oceną prowadzaną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa,
 • Odkładów, pakietów pszczelich pochodzących z pasiek hodowlanych będących pod oceną prowadzaną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. rolnictwa lub rekomendowanych przez PgZP.

Podobnie jak w latach ubiegłych refundacja nie przekroczy 70% wartości netto zakupionych pszczół. Pszczelarz może otrzymać wsparcie do zakupu matek, pakietów i odkładów pszczelich łącznie, nie więcej niż 50% liczby posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich. Obecnie nie jest jasne czy pasieki do 6 rodzin pszczelich będą również mogły kupić odkłady i pakiety w liczbie nieprzekraczającej 20% posiadanych pszczół, czy też podobnie jak w 2022 roku będą mogły zakupić do 50%.

Dla właścicieli pasiek liczących ponad 10 rodzin pszczelich, w omawianym projekcie, ma zostać wprowadzony dodatkowy wymóg, polegający na obowiązku wprowadzania produktów pszczelich na rynek zgodnie z przepisami prawa, np. za pomocą sprzedaży bezpośredniej bądź RHD. Pszczelarze, którzy dotychczas nie korzystali z projektu „Zakup sprzętu” a chcący zakupić pszczoły na refundację proszeni są o dostarczenie za pośrednictwem kół wraz z zamówieniem na pszczoły również kserokopii decyzji o zarejestrowaniu sprzedaży bezpośredniej lub RHD.

Do biura PgZP wpłynęły oferty na produkcję odkładów i pakietów od następujących producentów:

L.p.RodzajProducentLinia matekTelefon
1OdkładBrzeziak Czesławcar.: Alsin, CJ10, Nieska693-773-509
2PakietBrzeziak Czesławcar.: Alsin, CJ10, Nieska693-773-509
3OdkładGrabowski Januszcar.: Melissa530-538-500
4OdkładOjczyk Mateuszcar.: Ca, Cb, Cp512-278-452
5OdkładNasiadka Piotrcar.: CJ10, CT46721-204-832
6OdkładWojtarowicz Stanisławcar.: AGA3506-665-777

Wraz z zamówieniami proszę dokonywać wpłat w następującej wysokości:

 • Matka nieunasieniona – 30,00 zł
 • Matka użytkowa unasieniona naturalnie – 90,00 zł
 • Matka użytkowa inseminowana bez sprawdzonego czerwienia – 80,00 zł
 • Matka użytkowa inseminowana ze sprawdzonym czerwieniem – 120,00 zł
 • Matka reprodukcyjna bez sprawdzonego czerwienia – 300,00 zł
 • Matka reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem – 500,00 zł
 • Odkład – 300,00 zł
 • Pakiet – 300,00 zł

Wszystkie różnice pomiędzy wpłatami a rzeczywistymi cenami matek, odkładów i pakietów będą rozliczone wraz z wypłatą refundacji.

Pszczelarze zamawiający matki, odkłady lub pakiety powinni równolegle z zamówieniem w kole dokonać zamówienia u hodowcy, zaznaczając, że jest to zamówienie w ramach refundacji.

W przypadku stwierdzenia uwag jakościowych do zakupionych pszczół, pszczelarze proszeni są o szybkie pisemne zgłoszenie tego faktu do biura PgZP w Tarnowie.

Wraz z uzyskaniem wszelkich dokładniejszych informacji mających wpływ na realizację projektów w 2023 roku, informacje te będą przekazywane pszczelarzom.

W załączeniu strona karty zapotrzebowania, którą będzie musiał wypełnić  i własnoręcznie podpisać każdy pszczelarz biorący udział w którymkolwiek projekcie.

Brzesko, 24.01.2023  opracowała T.Turlej