O G Ł O S Z E N I E !!!

 1. Pan Janusz Wszołek /członek Koła Brzesko/  prosi o zabranie  ze Szczepanowa, ul.Łukowa  ,  3  rodzin pszczelich , przywiezionych na pożytek i ustawionych ok. 100 m od Jego pasieki.
 2. Pan Józef Krawczyk /członek Koła  Brzesko/  zgłasza  przywiezienie i ustawienie  na tzw. „Pasji”  10 rodzin pszczelich  niewiadomego właściciela.

        Ponieważ  właściciele przywiezionych  rodzin nie zostali zidentyfikowani pszczelarze indywidualnie powiadomili  Zarząd Koła, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Policję.

        Zarząd uprzejmie prosi wszystkich pszczelarzy  o zgłaszanie wędrówek pasiek , tak aby wędrówki  nie kolidowały ze stacjonarnymi pasiekami.

Brzesko, dnia 08.09.2021                                     Zarząd Koła

I N F O R M U J E M Y :

     Uroczyste zebranie Koła Pszczelarzy  odbędzie się w dniu  20 czerwca 2021r w Auli Chrystusa Króla Kościoła  Sw. Jakuba w Brzesku o godz. 10-tej.

    O godz. 9-tej  w Kościele Św. Jakuba w intencji Pszczelarzy  zostanie odprawiona Msza św.

Program  zebrania:

 1. Powitanie nowego Kapelana Koła
 2. Wręczenie odznaczeń zasłużonym Pszczelarzom
 3. Informacja o wyborze nowych władz Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie
 4. Informacja o programie dopłat  do przezimowania rodzin pszczelich  realizowanym przez ARiMR
 5. Informacja o zaawansowaniu  realizacji programów KOWR
 6. Zgłoszenia  i zapisy na paszę dla pszczół
 7. Zapisy na wycieczkę do Sądeckiego Bartnika
 8. Zapisy do Koła nowych członków
 9. Inne sprawy organizacyjne, uwagi ,propozycje i wnioski  pszczelarzy

     Przewidujemy  w wymogach sanitarnych podanie kawy, herbaty.

Prosimy  w czasie spotkania zachowanie odległości i nałożenie maseczek.

Sekretarz Koła – 01.06.2021r.

W A Ż N E !!!

Zarząd Koła informuje   , że zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021r  /Dz.U.z dn.20.05.2021r poz.926 /została przyznana pomoc dla pszczelarzy którzy ponieśli straty w 2020 r spowodowane  przez klęski  żywiołowe.

Rozporządzenie to wprowadza zmiany do obowiązującego Rozporządzenia  w sprawie szczegółowego  zakresu  sposobów  realizacji niektórych zadań Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nowelizacja  rozporządzenia wprowadza  NOWE  FORMY  POMOCY  miedzy innymi dla :

 1.  PSZCZELARZY , będących podmiotami prowadzącymi działalność   nadzorowaną  w zakresie utrzymywania  pszczół  wpisanych do rejestru , o których mowa w art.11  ust.1 z dn. 11.03.2004 r o ochronie zwierząt i zwalczaniu  chorób zakaźnych zwierząt.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie  wniosku pszczelarza  złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym I udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

W 2021 roku wnioski będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 28.05.2021 do 30 czerwca 2021.  W latach kolejnych od 01 kwietnia  do 31 maja

Pomoc będzie udzielana w formule de minimis  w rolnictwie, zgodnie z przepisami komisji UE nr 1408/2013 z dn.18.12.2013 r

Stawka pomocy wynosi 20,00 złl za każdą przezimowaną rodzinę pszczelą

Dopłaty do pszczół. Już można składać wnioski do ARiMR o pomoc dla pszczelarzy

            Rusza pomoc dla pszczelarzy. ARiMR czeka na wnioski 

Pod koniec maja (dokładnie 28.05) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków od posiadaczy uli i pszczelich rodzin. To nowe forma wsparcia, które polega na dopłacie 20 zł do każdej przezimowanej pszczelej rodziny.

             Ważnym jest to, że o pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Tegoroczny limit pomocy wynosi 35,5 mln zł, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis. Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku.

Wnioski o przyznanie pieniędzy do 28 maja do 30 czerwca 2021 roku pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR. Można to zrobić:

 • osobiście,
 • z wykorzystaniem wrzutni,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dopłaty dla pszczelarzy – warunki uzyskania pomocy

Beneficjentem pomocy, jakiej będzie udzielać ARiMR, może być pszczelarz:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
 • który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

            Do wniosku należy dołączyć:

 1. w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP;
  1.  zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o:
 • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,

Wnioskujący musi także załączyć zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

Formularze znajdują się na stronie ARiMR – Pomoc dla pszczelarzy.

Ważne – stawka może się zmienić, jeśli będzie więcej zgłoszeń

ARiMR wyjaśnia: W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 35,5 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 35,5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Brzesko, dnia 27.05.2021 r  Sekretarz Koła – T.Turlej