Rodzaje i ceny leków do zwalczania warrozy dopuszczonych do zakupu w ramach projektu KOWR 2020r

          Zarząd Koła w Brzesku podaje rodzaje i ceny leków do zwalczania warrozy dopuszczonych do zakupu w ramach projektu KOWR 2020r.

 1. Zakup leków do zwalczania warrozy

       W ramach projektu można dokonać zakupu leków do zwalczania warrozy. Pszczelarze biorący udział w projekcie wpłacają w Biurze Związku za pośrednictwem Kół należność za zamówione leki

Zamówienia na leki oraz wpłaty będą przyjmowane do 30 kwietnia 2020 r. Zgodnie z uchwałą Zarządu, Ilość zakupionych przez pszczelarzy leków może przekroczyć ilość odpowiednią dla pasieki zgodnie ze stanem dzień 30 września 2019 r. o nie więcej niż 50%. Ceny leków w 2020 roku:

 • Apiwarol (opakowanie na 5 rodzin) – 53,00 zł
 • Biowar 500 (opakowanie na 5 rodzin) – 65,00 zł
 • Bayvarol (opakowanie na 1 rodzinę) – 19,00 zł
 • Apiguard (2 opakowania na 1 rodzinę) – 20,00 zł
 • ApiLifeVar (2 opakowania na 1 rodzinę) – 32,00 zł
 • Poly Var Yellow (opakowanie na 5 rodzin) – 120,00 zł
 • Thymovar (opakowanie na 5 rodzin) – 90,00 zł
 • Varromed (opakowanie na 12 – 35 rodzin/1 zabieg) – 110,00 zł
 • Apivar (opakowanie na 5 rodzin) – 62,00 zł
 • OxyBee (opakowanie na nie więcej niż 16 rodzin) – 160,00 zł.
 1. Pszczelarze biorący udział w projekcie zakup pszczół wpłacają za zamówione matki i odkłady pszczele następujące kwoty:
 2. Matka nieunasieniona – 25,00 zł/sztukę,
 3. Matka użytkowa unasieniona naturalnie – 60,00 zł/sztukę,
 4. Matka użytkowa inseminowana bez sprawdzonego czerwienia – 60,00 zł/sztukę,
 5. Matka użytkowa inseminowana ze sprawdzonym czerwieniem – 100,00 zł/sztukę,
 6. Matka reprodukcyjna bez sprawdzonego czerwienia – 200,00 zł/sztukę,
 7. Matka reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem – 500,00 zł/sztukę,
 8. Odkład – 250,00 zł/sztukę.

Wszystkie różnice pomiędzy wpłatami a rzeczywistymi cenami matek i odkładów będą wyrównane wraz z wypłatą refundacji.

Nieprzekraczalny termin dostarczania do Biura Związku  zapotrzebowań oraz dokonania wpłat za zamówione matki i odkłady upływa 30 kwietnia 2020 roku

Brzesko, dnia 13.03.2020. Sekretarz T.Turlej

Zarząd Koła Pszczelarzy w Brzesku przypomina i informuje :

20.03.2020  mija termin dobrowolnego ubezpieczenia pasiek od odpowiedzialności cywilnej –  6,00 zł od pasieczyska do 50 rodzin pszczelich

a/ Pszczelarze  biorący udział w projektach unijnych „Zakup sprzętu pszczelarskiego” oraz „Gospodarka wędrowna”  winni posiadać decyzję  o prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej  lub RHD wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii .

b/ Decyzja winna zostać dostarczona do Koła /Sekretarz Koła/ lub do Biura     Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie do  dnia 20.06.2020r.

c/  Nie doręczenie  „decyzji o wpisie” będzie skutkowało nie otrzymaniem refundacji za zakupiony sprzęt.

d/ Aby skorzystać z projektu pszczelarz winien na dzień 30.09.2019  mieć wykazane  przy projekcie „zakup sprzętu” minimum  10 rodzin pszczelich , a przy projekcie  „gospodarka wędrowna” min.25 rodzin pszczelich.

Projekt „Zakup pszczół”  –  obejmuje zakup odkładów i zakup matek pszczelich. Wysokość refundacji  to 50 % ceny netto

1/ odkłady

     a/ pszczelarz może zakupić odkłady  w ilości do 20% stanu rodzin podanego na dzień 30.09.2019r.

     b/ cena odkładu 4 ramkowego  – ramka wielkopolska – 250,00 zł

     c/ wysokość refundacji  – 100,00 zł  tj. 50% maksymalnej ceny odkładu przyjętej w projekcie KOWR

     d/ wpłaty za odkłady przyjmowane będą na zebraniu Koła w dniu 29.03.2020r

     e/ ilość odkładów do wysokości przyznanych dla Koła środków

     f/ Producenci odkładów :  Z.Grzeszczuk, S.Wojtarowicz, M.Ojczyk, A.Sowa,        P.Nasiadka,  Grabowski , Brzeziak.

2/ Matki –

    a/  możliwość zakupu  –  w pasiekach prowadzących programy hodowlane lub krzyżownicze  – matek nieunasienionych, użytkowych  i reprodukcyjnych, w  ilości do 50 % stanu rodzin podanych na 30.09.2019r  / 50% -suma odkłady  i matki

    b/  wysokość wpłat na matki : nieunasieniona – 25,00 zł, unasieniona użytkowa – 60,00 zł, reprodukcyjna – 500,00 zł.

    c/ przy zakupie matek obowiązywać będą  ceny hodowcy wykazane na fakturze.

    d/ ewentualne nadpłaty  lub niedopłaty rozliczone zostaną przy wypłacie refundacji

    e/ Wpłaty na matki przyjmowane będą na zebraniu w dniu 29.03.2010r – do wysokości przyznanych dla Koła środków.

 1. Leki-

a/ refundacja za leki zakupione w ramach projektu KOWR dla pszczół wynosić będzie w roku 2020 do 80 % ceny netto.

b/ pszczelarz będzie mógł zakupić leki  w ilości  150% stanu rodzin podanych na dzień 30.09.2019r. na jednokrotne leczenie.

  c/ Wpłaty na leki przyjmowane będą na zebraniach Koła w dniu 29.03.2020 i 26.04.2020r.

d/ ceny i rodzaje leków dla pszczół, które będzie można zakupić w ramach refundacji podamy w następnym komunikacie.

Brzesko, dnia 10.03.2020r.   Sekretarz. T.T.