Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną

Rolniczy handel detaliczny
Rolniczy handel detaliczny (RHD) to jedna z form handlu detalicznego, dla której w polskim porządkuprawnym przyjęto odrębne uregulowania w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz wprowadzono określone preferencje podatkowe. W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym.
Wykaz podmiotów działających w ramach rolniczego handlu detalicznego dostępny jest tutaj.
Rejestracja RHD
Gospodarstwa rodzinne mogą rozpocząć działalność w ramach rolniczego handlu po uprzedniej rejestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia) u powiatowego lekarza weterynarii (produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywność złożona). W tym celu na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy złożyć stosowny wniosek do właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii

Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Dane adresowe: Brzesko, Piastowska 2 B;
poczta: Brzesko kod pocztowy: 32-800
Telefon: 146634750;
faks: 146634750;
email:brzesko.piw@wetgiw.gov.pl
Bożena Urbaniec , Telefon: 146634750
Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii: Beata Rząsa-Janas , Telefon: 146634750

Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii, przeznaczony do uzupełnienia i podpisania przez właściciela zakładu lub osobę/osoby reprezentującą zakład wnioskujący o wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną.

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną

Maksymalna ilość surowców pochodzenia zwierzęcego zbywana rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego

Warunki prowadzenia RHD
1. Żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
2. Sprzedaż odbywa się z zachowaniem limitów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (oraz limitu przychodów z takiej sprzedaży do kwoty 20.000 zł, o ile producent chce korzystać z preferencji podatkowych).
3. Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego nie mogą być, co do zasady, dokonywane z udziałem pośrednika. Wyjątek stanowi tutaj możliwość udziału pośrednika w zbywaniu żywności pochodzącej z RHD podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności.

Wymagania RHD
Podstawowe wymagania dla rolniczego handlu detalicznego z zakresu bezpieczeństwa żywności są następujące:
1. Produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne.
2. Należy przestrzegać wymagań określonych w: rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia; ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.
3. Należy przestrzegać obowiązku dokumentowania ilości zbywanej żywności.
4. Istnieje nakaz oznakowania miejsca sprzedaży.
5. Obowiązuje zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju w celu produkcji mięsa na użytek własny).
6. Nie ma konieczności sporządzania projektu technologicznego przez podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną.

Oznakowanie żywności
Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego musi spełniać wymagania w zakresie oznakowania, stosownie do przepisów określonych w:
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy
Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE,  dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz
rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004;
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych;
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolnospożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej.


Dokumenty do pobrania
RHD – wzory, wytyczne i przewodniki [9]

pdf RHD – informacje podstawowe 2017-06-01 08:05 121KB pobierz
pdf RHD – Nadzór nad jakością handlową żywności 2017-06-01 08:05 0.92MB pobierz
pdf RHD – przykładowy wzór wniosku o wpis do rejestru PLW 2017-10-26 13:42 388.46KB pobierz
pdf RHD – pytania i odpowiedzi do regulacji prawnych 2017-06-01 08:05 656.34KB pobierz
pdf RHD – Rejestracja 2017-10-26 11:49 1.39MB pobierz
pdf RHD – Wybrane zagadnienia ze znakowania żywności 2017-06-01 08:06 1.45MB pobierz
pdf RHD – Wymagania prawne 2017-06-01 08:06 100.02KB pobierz
pdf RHD – Wymagania weterynaryjne 2017-06-01 08:06 172.81KB pobierz
pdf RHD – Znakowanie wybranych grup towarowych 2017-06-01 08:06 237.43KB pobierz

 

źródło : https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny